Bezdarbnieka pabalsts

Par bezdarbnieku uzskatāma persona, kas nekur nestrādā, taču nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ja tā meklē darbu, ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās, ir sasniegusi 15 gadu vecumu, nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi), nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē, neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. Ja iepriekš minētie nosacījumi ir ievēroti, lēmumu par bezdarbnieka statusu Valsts nodarbinātības aģentūrā pieņem vienas dienas laikā.

Bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai vispirms jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga. To aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms tā mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

Pabalsta saņemšanas ilgums visiem bezdarbniekiem ir deviņi mēneši, neatkarīgi no apdrošināšanas (darba) stāža. Pirmos trīs mēnešus pabalstu izmaksā piešķirtajā apmērā (piešķirtais pabalsta apmērs ir 50-65 % no vidējās iemaksu algas, atkarībā no apdrošināšanas (darba) stāža), nākamos trīs mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas persona ir kopusi bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmusi, bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par personu veikusi valsts), bijusi invalīds, kas atguvis darbaspējas, kopusi bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (pašlaik tie ir 76,84 EUR mēnesī par pirmajiem trijiem mēnešiem).

Vienlaicīgi, nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz to laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts. Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.